Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Driver Coaching, evenals op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Driver Coaching. Deze algemene voorwaarden sommen alle afspraken op die nageleefd moeten worden Driver Coaching en door haar leerlingen.

 

Plichten Driver Coaching

 

De leerling krijgt praktijkles van Knierim Patrick, rijinstructeur (Brevet II) met een instructietoelating, afgegeven door de Belgische staat.

Driver Coaching is verantwoordelijk voor de in goede staat verkeren van het eigen lesvoertuig dat zij gebruiken, en voor het voldoen van deze aan de wettelijke en administratieve eisen die aan dergelijke voertuigen worden gesteld. Pannes tijdens de rijles zijn natuurlijk altijd mogelijk, de verloren lestijd wordt later in overleg ingehaald.

De rijles moet volledig worden benut voor de leerling; het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben zoals boodschappen doen, koffie drinken, constant telefoneren, slapen, uit het raam staren en dergelijke.

De instructeur moet tijdens de lestijd ook effectief lesgeven of taken uitvoeren die daarmee direct te maken hebben, zoals uitleg geven of het verrichten van administratieve handelingen die verband houden met de rijles, dergelijke administratieve taken zullen normaliter, maar niet noodzakelijkerwijs, plaats vinden aan het einde van de les, tijdens de laatste 10 minuten van de les, zoals toegestaan door de wet.

Driver Coaching heeft een goede bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurd waardoor een leerling materiële schade lijdt of lichamelijk letsel oploopt met de leswagen .

Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of een andere vorm van overmacht, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in dit geval geen aanspraak maken op enige retributie en/of schadevergoeding.

Driver Coaching verbindt zich er toe tijdig aanwezig te zijn zodat de rijles op het voorzien uur kan starten, overmacht door fileverkeer, vertraging op het examencentrum, enz. zijn te verantwoorden.

Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

 

 

Plichten leerling

 

Om autorijlessen te volgen moet je 17 jaar zijn, tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben en een voorlopig rijbewijs, indien de leerling daarvan in het bezit is.

Als de lessen doorgaan met het eigen voertuig van de leerling dient deze conform te zijn met de wetgeving .(inschrijvingsbewijs,verzekering,keuring enz..)Driver Coaching is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig of andere voertuigen.

De leerling vermeldt duidelijk en bij aanvang van de rijlessen dat hij of zij een voorlopig rijbewijs 36 maanden heeft. Eens de rijlessen al begonnen zijn en men besluit toch te veranderen van voorlopig rijbewijs (36M naar 18M),  de gegeven rijlesuren komen niet in aanmerking voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden aangezien Driver Coaching geen rijschool is maar wel een rijbegeleidingscentrum waar er geen attesten kunnen uitgeschreven worden .

De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Indien je toch op een andere plaats wenst afgehaald te worden gelieve dit dan minstens 1 dag op voorhand aan te vragen, dit is niet altijd mogelijk want voor of/na jou zijn er nog andere leerlingen die tijdig aan hun rijles willen beginnen.

Is de leerling iets te laat en laat deze niet weten hoe laat hij/zij zal arriveren, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Na 10 minuten zonder enig bericht is de instructeur niet verplicht nog langer te wachten en heeft Driver Coaching het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, deze dient dit wel 48 uur van te voren melden; anders heeft Driver Coaching het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de reeds gereserveerde tijd.

Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

De Leerling dient Driver Coaching uit eigen beweging te melden of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in een dergelijk geval geen rijles volgen. Als de leerling een dergelijk rijverbod of ontzegging of verval van het recht tot sturen heeft verzwegen en

tóch rijlessen neemt, zal de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan Driver Coaching. Bij schade ontstaan als gevolg van het verzwijgen van of oneerlijkheid over deze genoemde situaties heeft Driver Coaching het recht deze schade te verhalen op de leerling.

Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed te verkeren van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding tijdens een les blijkt dat de leerling onder invloed was ten tijde van het ongeval, kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld voor alle eventuele materiële of stoffelijke schade.

Driver Coaching kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden, echter bij opzettelijk wangedrag zal de leerling wel aansprakelijk gesteld worden voor bekeuringen of schade aan het voertuig van de andere weggebruiker of aan het lesvoertuig.

 

Betaling

 

Betalingen dienen te worden voldaan vòòr aanvang van iedere les, ofwel cash of via overschrijving

Voor betalingen via overschrijving bij lespakketten (voorlopig rijbewijs 36 maanden, starters- en basis) dienen de betaaltermijnen uiterlijk 1 week voor aanvang voldaan te zijn en voor de eerste rijles aanvangt, gebeurt dit niet dan worden de lessen niet aangevat.

Examenbegeleidingen worden pas aangevat bij betaling van de examenbegeleiding, dus voor het vertrek. Is de betaling gebeurd via overschrijving en nog niet op de rekening van Driver Coaching moet de leerling het bewijs kunnen tonen dat hij gestort heeft, zo niet betaalt hij cash en zal Driver Coaching het teveel terug betalen. Zijn deze voorwaarden niet vervult vervalt de examenbegeleiding en draagt de leerling de kosten die het examencentrum aanrekent voor het niet doorgaan van het examen.

Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt door bepaalde omstandigheden, dan hanteert Driver Coaching de volgende procedure: 5 Werkdagen na de vervaldatum van een factuur ontvangt de Leerling een betalingsherinnering. 5 Werkdagen na het versturen van deze betalingsherinnering wordt de Leerling via aangetekende post in gebreke gesteld. Op dat moment heeft Driver Coaching het recht € 7 herinneringskosten in rekening te brengen. 5 Dagen nadat deze ingebrekestelling via aangetekende post is verstuurd zal Driver Coaching beroep doen op de diensten van een incassobureau teneinde betaling van de verschuldigde gelden te bekomen. In dit geval zullen de totale kosten worden vermeerderd met de werkelijke incassokosten, met een minimum van € 50. Driver Coaching mag rente gaan berekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de vervaldatum van de factuur. Deze rente bedraagt de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 2%.

 

Examen

 

Driver Coaching behoudt zich het recht voor om geen examen te reserveren of een gereserveerd examen te annuleren, indien Driver Coaching van mening is dat de leerling niet geschikt of klaar is voor het praktische rijexamen.

Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt of zijn betaling aan Driver Coaching niet in orde is op de dag v/h examen, moet de leerling de kosten (€ 25)zelf dragen die het examencentrum aanrekent voor dit niet-afgelegde examen, in dit geval komt het examen te vervallen.

Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens weersomstandigheden zoals ijzel of sneeuw, dan behoudt de leerling het recht op de examenbegeleiding waarvoor deze heeft betaald, zij het op een later tijdstip of op een andere dag.

De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de leerling rijles kreeg. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. In samenspraak met Driver Coaching kan het examen afgelegd worden met de persoonlijke wagen van de leerling, Driver Coaching is dan niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig of andere voertuigen.

Om praktisch rijexamen te mogen afleggen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van:

 

- Voorlopig rijbewijs dat minstens 3 maanden vòòr de examendatum is afgegeven - Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheid van het theorie-examen (3 jaar). - Je geldige identiteitskaart, een bewijs van verlies of diefstal met een pasfoto en droogstempel van de gemeente wordt niet aanvaard om het examen af te leggen - 43€ zelf te betalen aan het examencentrum om de praktische proef te kunnen afleggen